związki zawodowe

  • Opracowana przez resort rodziny pracy i polityki społecznej nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich, którzy świadczą osobiście pracę za wynagrodzeniem i nie zatrudniają do tej pracy innych osób. Chodzi o zleceniobiorców, samozatrudnionych, ale także np. stażystów,...
  • Rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz nowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością – to rozwiązania zawarte w, przyjętej przez Senat, nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
  • Związki zawodowe, pracodawcy i strona rządowa jednomyślnie poparły senacki projekt zmiany ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych porządkujący zasady oraz czas wzruszania decyzji emerytalnych.
  • 15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin zakończenia negocjacji upłynął 15 lipca br.- czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Zdaniem NSZZ Solidarność możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych powinno przysługiwać wszystkim zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Powinni też mieć oni pełnię praw związkowych. Pracodawcy chcą te uprawnienia ograniczyć uzależniając je od liczby osób tworzących zakładową organizację związkową.
  • Nie będzie wspólnego stanowiska związków zawodowych i pracodawców w sprawie założeń do przyszłorocznej ustawy budżetowej. Partnerzy nie są zgodni w kwestiach: płacy minimalnej na 2017 r., wynagrodzenia w budżetówce czy waloryzacji rent i emerytur.
  • Na eksperckim  posiedzeniu zespołu problemowego ds. prawa pacy i układów zbiorowych Rady Dialogu Społecznego eksperci związków zawodowych i organizacji pracodawców rozmawiali o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
  • Definicje pracownika i pracodawcy, kwestie związane z kontrolą reprezentatywności związkowej przez Państwową Inspekcję Pracy i sądy - to niektóre z problemów, o których rozmawiali eksperci zespołu prawa pracy RDS 16 czerwca najpierw w dialogu autonomicznym, a następnie ze stroną rządową.
  • Zbytnia ogólnikowość oraz nie włączanie do prac partnerów społecznych - to jedne z głównych zastrzeżeń ekspertów związkowych i pracodawców z połączonych zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich oraz polityki gospodarczej i rynku pracy wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyi tzw. Planu Morawickiego.
  • Podczas drugiego dnia posiedzenia Senatu, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z półrocznej działalności RDS, jej przewodniczący Piotr Duda mówił m.in o powstaniu Rady, jej sukcesach i przyszłości, ale także o planach dotyczycących kodeksu pracy i funkcjonowania silnych związków zawodowych.