Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem związków

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz nowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością – to rozwiązania zawarte w, przyjętej przez Senat, nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyjętej.

O udział w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych związków zawodowych zabiegała m.in. NSZZ „Solidarność” już w trakcie dyskusji na temat tego projektu w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślała rolę związków, ale także pracodawców, w tworzeniu i analizowaniu rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych, a głównie ich  aktywizacji zawodowej czy zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony państwa przyjętej przez Senat ustawie, postulat zgłaszany w RDS został uwzględniony.

Zgodnie z nowelizacją, Rada ma być organem opiniodawczo - doradczym Pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. W jej skład wejdą, poza związkami i pracodawcami, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, ich  związków i porozumie.

Kadencja Rady będzie trwała 4 lata. Przedstawiciel organizacji pozarządowej będzie mógł pełnić funkcję członka przez dwie kadencje.

Rada, jak czytamy na stronie MRPiPS, będzie mogła m.in.: powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad, zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz.

Resort wyjaśnia też, że nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.

Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść  w życie 1 listopada 2016 r. Jednak np. ich część, dotycząca  umarzania należności PFRON, rozkładania ich na raty lub odraczania terminów ich płatności, zacznie obowiązywać już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz