Uwaga na to co zawiera umowa o pracę za granicą

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom do pracy za granicę. Część osób jest nawet gotowa  wykorzystać do tego nawet urlop wypoczynkowy, jaki przysługuje jej z tytułu zatrudnienia w kraju. Szczególnie należy uważać na to, co zawiera umowa dotycząca pracy za granicą.

Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, to można wykorzystać go na pracę poza Polską. Jest on bowiem prawem pracownika, i może być „spożytkowany” dowolnie, choć, co do zasady, powinien być przeznaczony na regenerację sił, a więc wypoczynek.

Inaczej jest z urlopem bezpłatnym. Gdyby ktoś chciał korzystając z niego wyjechać do pracy za granicę, musi wyrazić na to zgodę jego krajowy pracodawcy. We wniosku o taki urlop należy bowiem wskazać powód i go uzasadnić.

Natomiast co do treści umowy o pracę, to szczególnie istotne jest, by była ona sporządzona na piśmie, w języku polskim lub innych zrozumiałym dla pracownika. Muszą być w niej zawarte takie podstawowe zapisy jak: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Warto byłoby też zapisać np. prawo do urlopu i jego wymiar.

Analogiczne zapisy powinny znaleźć się w umowie zawieranej z pracownikiem polskiego pracodawcy, w tym również delegowanym do pracy za granicę. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy, umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

Jak zaznacza Państwowa Inspekcja Pracy, na mocy art. 291 Kodeksu pracy dodatkowe wymogi co do treści umowy o pracę oraz w zakresie obowiązków informacyjnych pracodawcy dotyczą delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc.

PIP wyjaśniam, że w takim przypadku umowa o pracę powinna określać: czas wykonywania pracy za granicą, walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Przed skierowaniem pracownika do pracy za granicą pracodawca jest ponadto zobowiązany poinformować go na piśmie o: świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania oraz warunkach powrotu pracownika do kraju.

Anna Grabowska

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz