Jest projekt zmiany ustawy o zamówieniach publicznych!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju projekt zmiany ustawy o prawie zamówień publicznych. Rozwiązania dotyczące umów o pracę, klauzul społecznych oraz ograniczenia kryterium najniższej ceny stanowią odpowiedź na wieloletnie postulaty Związku.
 
"Solidarność" od wielu lat angażowała sie w zmianę obowiązujących przepisów, głośno krytykując obwiązujące w zamówieniach publicznych zasady, szczególnie podkreślając szkodliwość kryterium ceny oraz zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez firmy realizujące zlecenia. Przedstawiony projekt ma na celu wyeliminowanie patologii towarzyszących zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników realizujących zamówienia publiczne, co prezydium KK przyjmuje z zadowoleniem.
 
Jednocześnie dokument stanowi implementację przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Proponowane rozwiązania dotyczące umów o pracę, klauzul społecznych oraz dalszego ograniczenia kryterium najniższej ceny stanowią odpowiedź na wieloletnie postulaty partnerów społecznych. 
 
Aby przepisy prawa pracy nie były łamane, tak jak dotychczas, projektodawca proponuje, aby zamawiający wymagali zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawsze, gdy praca ma cechy określone w art. 22 KP. "Solidarność' postuluje więc zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, aby nałożyć na zamawiających obowiązek kontrolowania sposobu zatrudniania oraz poziomu wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zamówienie.  
 
Ponieważ nadużywanie kryterium najniższej ceny doprowadziło do rozprzestrzenienia się patologii na rynku pracy, prezydium KK również pozytywnie ocenia zmiany "w zakresie wprowadzenia mechanizmu ograniczania kryterium najniżej ceny poprzez ustalenie, że cena może stanowić jedynie 40% w kryteriach oceny ofert". 
 
Jednocześnie Związek negatywnie opiniuje zapisy dotyczące usług wykonywanych przez podmioty podległe zamawiającemu. "Solidarność" podkreśla, że powierzanie zleceń spółkom komunalnym bez przetargu doprowadzi do monopolizacji rynku usług publicznych, a przede wszystkim wpłynie na podwyższenie cen usług i obniżenie ich jakości. Konieczność stawania do przetargu, konkurencja wymuszają optymalizację kosztów oraz stałe dążenie do poprawy jakości świadczonych usług. W sytuacji zaproponowanej przez tworców projektu, spółki komunalne nie będą zainteresowane poprawą jakości i optymalizacją kosztów. 
 
red.hd

fot. T. Gutry

www.solidarnosc.org.pl
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz