komisja krajowa

  • O planie Morawieckiego z Henrykiem Nakoniecznym, członkiem prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, rozmawia Barbara Madajczyk-Krasowska- Pan wielokrotnie mówił o potrzebie zmiany modelu gospodarczego, postulował stworzenie warunków dla gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Czy „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" wicepremiera Morawieckiego odpowiada Pana...
  • Wiek emerytalny, ustawa o związkach zawodowych, zakaz handlu w niedzielę, tworzenie nowych organizacji związkowych to główne tematy, którymi zajmowali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, obradującej w dniach 21-22 kwietnia w Krośnie.W niezwykle napiętym programie dwudniowych obrad zaplanowano m.in. dyskusję o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przebiegu prac...
  • „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska...
  • Informacje z prac prezydium KK, z prac Rady Ochrony Pracy, z prac Rady Dialogu Społecznego, w tym wiele szczegółowych informacji z prac zespołów problemowych przy RDS, to główne tematy pierwszej części Komisji Krajowej, która po raz pierwszy w historii Związku odbywa się w Krośnie. W niezwykle napiętym programie dwudniowych obrad zaplanowano m.in. dyskusję o nowelizacji ustawy o...
  • Kolejne Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność” wchodzą we współpracę z Działem Rozwoju Komisji Krajowej. W drugim kwartale bieżącego roku działania dotyczące organizowania pracowników realizowane będą na Regionie Warmińsko-Mazurskim, Płockim, Zielonogórskim i Bydgoskim. Regionalne Zespoły ds. rozwoju wsparte przez organizatorów Komisji Krajowej prowadzą kampanie w wielu...
  • Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiło opinię oraz uwagi szczegółowe do projektu Krajowego Programu Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”.    "Solidarność" zgadza się, że Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi istotny element realizacji celów Strategii „Europa 2020”, a więc działania...
  • Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w listopadzie w Płocku - zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „S”. Jej członkowie zatwierdzili wybór Krzysztofa Świątka na nowego redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”, rozliczyli wykonanie budżetu za rok 2015 oraz przyjęli nowy na 2016. To główne decyzje KK, która obradowała 23 lutego w sali Akwen Zarządu Regionu Gdańskiego.Rada...
  • Podczas obrad KK NSZZ "Solidarność" 23 lutego br. Tomasz Wójcik przekazał do zasobu Archiwum historycznego NSZZ "Solidarność" dziennik korespondencyjny Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą w Brukseli z okresu wrzesień 1982 – grudzień 1983 i pieczątkę biura.
  • Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016. Wcześniej wysłuchali informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i branż oraz Prezydium KK.Trwające od dzisiaj w Gdańsku w sali "Akwen" dwudniowe obrady rozpoczęły się od uroczystości zaprzysiężenia dwóch nowych członków KK, Waldemara Rusakiewicza nowego szefa regionu Gorzów...
  • Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o Państwowej Inspekcji Pracy.    "Solidarność" podkreśla, że ustawa nie może być rozpatrywana w oderwaniu od obywatelskiego projektu o płacy minimalnej, przygotowanego przez Związek, którego głównym celem jest stopniowe podwyższanie...