Jest projekt nowelizacji ustawy o RDS: więcej środków na dialog w regionach

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego nie mają pieniędzy na dalszą działalność. Nie ma innego rozwiązania, jak zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która powierzy regionalny dialog wojewodom, a nie - jak ma to miejsce obecnie - marszałkom województw. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało stosowny projekt. Przewodniczący RDS i KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda popiera to rozwiązanie z nadzieją, że we wrześniu projekt zostanie skierowany na szybką ścieżkę legislacyjną.

Chodzi o to, żeby środki na finansowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego trafiły do nich jak najszybciej. Są przecież przeznaczane zarówno na bieżące działania takie jak organizacja spotkań, wynajem sal, opinie itd., jak i na pensje dla pracowników.

Szef Solidarności już wielokrotnie wyjaśniał, że kłopoty finansowe Wojewódzki Rad Dialogu Społecznego wynikają stąd, że w chwili, gdy analizowano skutki finansowe nowej ustawy o RDS, z województw przekazano informacje o niskich kosztach dialogu regionalnego w latach 2013 i 2014. Wtedy jednak dialog społeczny, także w województwach, był przez związki zawodowe zawieszony.
W nowej ustawie regulującej zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce, dialog w  regionach podporządkowano marszałkom województw, w miejsce wojewodów.

Takiego rozwiązania nie proponowano bezrefleksyjnie. Rozważano kwestię zróżnicowania sytuacji finansowej województw i związane z tym szanse ich samorządów na zabezpieczenie finansowe prac związanych z prowadzeniem dialogu. Ostatecznie przyjęto, że warto podjąć taką decyzję motywując to m.in. potrzebą oderwania dialogu od administracji rządowej.

Dziś okazuje się, że marszałkowie  generalnie nie chcą finansować instytucji dialogu argumentując, że powinni otrzymać na ten cel środki, jako na zadanie zlecone. Zaznaczają, że nie jest to ich zadanie własne, więc postępując inaczej łamaliby prawo.

Podczas jednego z posiedzeń zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu przedstawiciele Wojewódzki Rad Dialogu Społecznego z całego kraju informowali, że pieniędzy na działalność wystarczy im najwyżej do września. Podkreślali, że dialog w regionach jest obecnie na wysokim poziomie, nieporównywalnym z wcześniejszymi Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Społecznego. Ale tak intensywna działalność wymaga też większych środków. Mieli również  zastrzeżenia do zróżnicowania kwot, jakie otrzymały na swoją działalność poszczególne Rady. Propozycję przejęcia dialogu w regionach przez wojewodów, którzy będą meli w zakresie swoich zadań ich finansowanie, oceniali pozytywnie.

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego podjęto uchwałę ws. nowelizacji ustawy o RDS, a minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że podległy jej resort przygotuje projekt.

Piotr Duda powiedział, że być może oddanie dialogu w regionach samorządom było błędem, „ale lepiej przyznać się do błędu niż w nim tkwić”.

Teraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wywiązało się ze złożonej obietnicy.  Przygotowało przepisy, w myśl których tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów. Prowadzenie instytucji regionalnego dialogu społecznego nie będzie już zlecone marszałkowi województwa przez administrację rządową i finansowane z dotacji celowej. Stanie się to zadaniem własnym administracji rządowej realizowanym przez wojewodę, który będzie decydował o utworzeniu lub likwidacji Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, powoływał i odwoływał jego członków. To wojewoda będzie prowadził obsługę oraz finansowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zapewniając organizację jego biura jako komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego.

Do zadań Rad nadal należeć będzie wyrażanie opinii i stanowisk: w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, pozostających w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań; rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego. Rady wojewódzkie mogą również przekazywać Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendacje rozwiązań i propozycje zmian prawnych. Zajmują się też rozpatrywaniem spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za „istotne dla zachowania pokoju społecznego”.

W myśl projektu, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mają funkcjonować bez żadnej przerwy. W terminie 14 dni od  wejścia w życie ustawy wojewodowie zorganizują po prostu ich obsługę według nowych przepisów.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz