Szef Solidarności Piotr Duda rozpoczął posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Rozpoczęło się kolejne Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadzi Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i RDS Piotr Duda. Uczestniczą w nich również m.in. minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji Anna Zalewska.

Pierwsza przyjętych w dniu dzisiejszym przez partnerów społecznych uchwał dotyczy zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Związki zawodowe i pracodawcy nie zgadzają się w niej na wykorzystywanie środków Funduszu Pracy do realizacji celów niezwiązanych bezpośrednio z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu oraz łagodzeniem jego skutków, które powinny być finansowane z innych źródeł. Przypominają, że rozwiązanie to zostało wprowadzone doraźnie w ramach działań oszczędnościowych sektora finansów publicznych. Jednak kontynuowanie tej praktyki nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Jednocześnie wskazują potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które „doprowadziłyby do wzrostu transparentności i efektywności wydatkowania ich środków oraz zwiększenia roli partnerów społecznych w określaniu sposobu ich rozdysponowania”.

„Jak podkreślił Piotr Duda, partnerzy społeczni nigdy nie zgadzali się, by środki FP były przeznaczane na cele inne niż ustawowe. Jeżeli trzeba szukać pieniędzy na staże pielęgniarek i lekarzy, to należy szukać ich gdzie indziej. Dlatego teraz partnerzy przygotowują projekt stosownego rozwiązania” – powiedział Piotr Duda.

Kolejna z przyjętych na posiedzeniu Rady uchwał dotyczy poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

Związki zawodowe i pracodawcy sprzeciwiają się, by minister rolnictwa przejął pieczę nad Państwową Inspekcją Sanitarną. Podkreślają, że działa ona sprawnie, jest pozytywnie oceniana zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej. Domagają przeprowadzenia szczegółowych konsultacji projektu, analizy finansowej, merytorycznej, celowościowej.

Wskazują na brak przepisów wprowadzających, zagrożenie powstaniem chaosu kompetencyjnego, ograniczenie liczby kontroli, ułatwienie dyskredytowania polskiej żywności na arenie międzynarodowej.

W kolejnym punkcie partnerzy społeczni powołali zespół branżowy ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej. Jak podkreślali związkowcy, chcą mieć wpływ na tworzenie prawa w tym zakresie, dostosowywania prawa polskiego do europejskiego. Istotna będzie też koordynacja działań.

Anna Grabowska

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz