Przed nami przegląd systemu emerytalnego

W 2016 r. zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Dlatego, w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego, rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak zaznacza resort, „po analizie zgłaszanych wniosków, opinii w ramach prac Rady Dialogu oraz planowanych szerokich konsultacji zostanie opracowany dokument, który będzie próbą połączenia społecznych oczekiwań w zakresie modelu systemu emerytalnego z możliwościami finansowymi państwa”.

W zależności od wyników przeglądu oraz wniosków wynikających z dyskusji z wszystkimi partnerami społecznymi, rząd ma podjąć decyzje dotyzące koniecznych zmian w systemie emerytalno-rentowym.

Ministerstwo przypomina, że obecnie wysokość świadczenia emerytalno-rentowego jest uzależniona jest od liczby lat pracy oraz od wysokości osiąganego wynagrodzenia w trakcie aktywności zawodowej. Podstawą ustalenia emerytury jest suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS (wraz z kwotą środków przeniesionych z OFE)

Dla kolejnych przechodzących na emeryturę roczników dłuższa aktywność zawodowa oznaczać będzie relatywnie wyższe świadczenie, ze względu na fakt, że na jego wysokość wpływa nie tylko wyrażony stażem pracy i opłaconymi składkami wkład ubezpieczonego do systemu (wzrost licznika w formule emerytalnej), ale również dalsze trwanie życia (późniejsze przejście na emeryturę obniża mianownik formuły emerytalnej).

„Prognozy dotyczące wysokości otrzymywanych w przyszłości emerytur są na bieżąco analizowane, a przepisy regulujące system emerytalny dostosowywane są do zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych w celu zapewnienia ubezpieczonym maksymalnej ochrony emerytalnej” - zapewnia MRPiPS.

Podstawą obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego jest tzw. umowa międzypokoleniowa, czyli założenie, że młodsze pokolenia będą finansować emerytury osób starszych. Zasadniczym warunkiem wydolności takiej umowy jest przyrost rzeczywisty liczby ludności przynajmniej na poziomie gwarantującym stałą liczbę populacji. System repartycyjny oznacza wypłacanie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od osób czynnych zawodowo.

Dlatego tak istotna jest realizacja właściwej polityki prorodzinnej, rozwój usług opiekuńczych, zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej. Niezwykle ważne jest bowiem wzmacnianie warunków do łączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Takie już przyjęte rozwiązania, jak wydłużenie urlopów rodzicielskich czy wypłacanie świadczenia rodzicielskiego, a od 1 kwietnia świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” mają na celu zwiększenie dzietności naszego społeczeństwa., Poprawi to w przyszłości również bilans wpływów i wydatków FUS w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa, a poprzez opłacanie składki z budżetu państwa za osoby sprawujące osobistą opiekę nad małymi dziećmi zwiększy wymiar ich emerytury.

Zródło: www.mrpips.gov.pl

AG

fot. pixabay.com/CC0