Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia 2015 r., przedłożoną przez ministra finansów.

Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2015 r.

Składa się ono z bilansu sporządzonego na koniec grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.172.356,5 tys. zł (tj. o 5,3 proc. więcej w porównaniu z końcem 2014 r.) oraz rachunku zysków i strat za 2015 r., wykazującego dodatni wynik finansowy w wysokości 8.275.780,8 tys. zł. Oznacza to, że w 2016 r. – po dokonaniu odpisu na fundusz rezerwowy NBP w kwocie 413.789,0 tys. zł – do budżetu państwa trafi 7.861.991,8 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2016 r., w dochodach budżetowych przewidziano wpłatę z zysku NBP za 2015 r. w wysokości 3.200.000 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: premier.gov.pl
Foto: wikipedia