"Solidarność" negatywnie o projekcie budżetu państwa

Rząd nie planuje działań naprawczych argumentując to brakiem możliwości finansowych,  a jednocześnie prowadzi kampanię wyborczą proponując działania, które wymagają zwiększonych  nakładów budżetowych. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” negatywnie oceniło przedstawiony przez rząd projekt budżetu państwa na 2016 rok. 
 
Obradujące w Gdańsku prezydium KK zwraca uwagę, że słaba jakość planowania oraz brak dyscypliny ze strony administracji publicznej powodują rokrocznie niższe wykonanie wydatków oraz dochodów, które nie są oszczędnościami, a powodują jedynie przesunięcie wydatków w czasie. Wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie ustawy budżetowej jest zbyt wysoki. Ponadto w  dokumencie zwraca się uwagę na konieczność dalszego zmniejszania deficytu budżetowego. Propozycja rządu - wydatki wypłacane jednorazowo -  nie jest to dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów społecznych w długim okresie czasu. 
 
"Solidarność" podkreśla  z całą mocą, że postulowane reformy strukturalne nastawione na ograniczanie wydatków socjalnych i uelastycznianie rynku pracy tylko osłabią wzrost gospodarczy i zmniejszą poczucie stabilności pracy pracowników. Wprowadzenie tego typu reform należy traktować w długiej perspektywie jako zagrożenie. 
 
Przyszły rok będzie kolejnym bez waloryzacji progów podatkowych, kwoty zmniejszającej podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Powoduje to ciągłe podnoszenie efektywnej stawki podatkowej Polaków i zmniejsza potencjał popytu wewnętrznego, który jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego, co jest wielokrotnie podkreślone w uzasadnieniu do budżetu. Związek stwierdza, że rząd nie stwarza korzystnych warunków dla wzrostu poczucia bezpieczeństwa i zamożności obywateli, poprzez tworzenie przyjaznych ram prawnych oraz skuteczne egzekwowanie tych obecnie obowiązujących.
 
W zakresie wynagrodzeń  w państwowej sferze budżetowej, kwota bazowa w ustawie budżetowej pozostaje na nie zmienionym poziomie. Rząd przeznacza na wzrost wynagrodzeń kwotę 2 mld zł bez podania klucza podziału tych środków. Prezydium KK zwraca uwagę, że bez podania klucza podziału tych środków, można obawiać się wysokiej uznaniowości w sposobie rozdysponowania kwot przeznaczonych na podwyżki w państwowych jednostkach budżetowych. 
 
Rząd proponuje działania skoncentrowane na zmniejszeniu wskaźnika bezrobocia, przygotowaniu młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się na rynku pracy oraz zwiększeniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Jest to błędne założenie, podkreśla "Solidarność", ponieważ pomija zwiększenie zatrudnienia na stabilnych warunkach pracy, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz przeciwdziałanie bezrobociu długotrwałemu. Dodatkowo osobnym celem powinno być zwiększenie zatrudnienia osób w wieku 45+. Dla poprawy na rynku pracy konieczna jest również zdecydowana walka z umowami śmieciowymi oraz  wprowadzenie minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia. Szczególne znaczenie należy przypisać również naprawie systemu zamówień publicznych. 
 
Prezydium KK ocenia, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie jest priorytetem dla rządu, a środki przeznaczane na ten cel stanowią niewielką pomoc dla potrzebujących. Również niepokoi fakt, że państwo nie dostrzega problemu tzw. pracujących biednych, którzy na pomoc liczyć nie mogą. 
 
W kwestii waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno - rentowych NSZZ „Solidarność” postuluje o stworzenie systemowego rozwiązania, które uwzględniałoby podwyższony wskaźnik wzrostu cen w budżetach najuboższych świadczeniobiorców, z uwzględnieniem ich prawa do poprawy sytuacji dochodowej proporcjonalnej do wzrostu gospodarczego kraju.
 
"Solidarność" zaznacza, że dalsze utrzymanie kwoty bazowej dla nauczycieli na dotychczasowym poziomie oznacza postępujące pogorszenie sytuacji materialnej rodzin nauczycielskich. Również protest Zwiazku budzi pozostawienie na poziomie z roku 2008 kwot bazowych stanowiących podstawę do naliczenia środków na wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej i uczelni publicznych. 
 
Kwota zaproponowana w budżecie na programy zatwierdzane przez Rade Nadzorczą PFRON, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej jest zdecydowanie za niska. Nie uwzględniono również wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników PFRON o kwotę o jaką wnosił Zarząd PFRON popierany przez Radę Nadzorczą. W 2009 roku wynagrodzenia w Funduszu zostały zamrożone, a ich średnia wysokość w przeliczeniu na osobę zatrudnioną uległa znacznemu zmniejszeniu.
 
Prezydium KK NSZZ “Solidarność” od kilku lat podtrzymuje stanowisko o nie dopracowaniu i nieadekwatności wskaźników, mierników budżetu zadaniowego.
 
hd

solidarnosc.org.pl